Chính sách bảo hành

Thời gian và điều kiện bảo hành

Tùy thuộc vào chính sách bảo hành của Nhà Phân Phối.